Vedtekter

Vedtekter for Foreninga Lærdalsmarknaden, org.nr 998297109

§ 1 – FØREMÅL FOR ARRANGEMENTSSAMARBEID I LÆRDAL GJENNOM FORENINGA LÆRDALSMARKNADEN
Frivillige lag og organisasjonar i Lærdal kommune vil gjennom foreninga Lærdalsmarknaden samarbeide om marknadsarrangement i kommunen. Arrangementa skal gje inntektsmoglegheiter for dei deltakande frivillige lag og organisasjonar, og samstundes skape marknader til glede for ålmenta.

§ 2 – ORGANISERING
Det høgaste organet i foreninga Lærdalsmarknaden er årsmøtet. Alle frivillige lag og interesseorganisasjonar i Lærdal kommune, som har teikna medlemsskap i foreninga Lærdalsmarknaden, har røysterett på årsmøtet. Foreninga skal ha kontingent, og årsmøtet fastset storleik på medlemskontingenten, etter framlegg frå styret. Kvart medlem har ei røyst. Årsmøtet skal haldast årleg (innan 15. mars).
Årsmøtet vel valnemnd, som skal kome med framlegg til styre («forretningsstyre»), marknadsnemnd («arrangementsnemnd») og to revisorar. Styret har det overordna ansvaret for strategi, utvikling og økonomistyring, og kan ha inntil 5 medlemar. Marknadsnemndi har ansvaret for å gjennomføre dei årlege marknadane, innanfor økonomiske råmer gjeve av styret, skal ha minst 7 medlemmar. Begge organ har toårige funksjonsperiodar. Begge leiarane vert òg valt av årsmøtet, elles kan styret og marknadsnemndi konstituere seg med eventuelle andre styrefunksjonar. Marknadsnemndi har fullmakt til å opprette undergrupper til særskilte arbeidsoppgåver og engasjera eksterne samarbeidspartar når det krev særskilt kompetanse. Leiaren i marknadsnemndi har møte- og talerett i styret.
Styret kan engasjera lønna hjelp i foreninga Lærdalsmarknaden.

§ 3 – FORVALTING AV RETT TIL HANDEL UTANOM FAST UTSALSSTAD
Under marknadsdagar i regi av foreninga Lærdalsmarknaden, disponerer marknadsnemnda («arrangementsnemnd») Lærdal kommune sin rett til å tilvi¬se plass til seljarar. Så lenge marknadsnemndi disponerer denne retten, så har Lærdal kommune møterett i marknadsnemnda.

§ 4 – ØKONOMISK FORVALTING
Styret i foreninga Lærdalsmarknaden har ansvar for å forvalte Lærdalsmarknaden sin økonomi, å syte for forsvarleg rekneskapsførsel og legge til rette for dei valde revisorane sitt arbeid.

§ 5 – ENDRINGAR I VEDTEKTENE
Årsmøtet kan med vanleg fleirtal vedta endringar i vedtektene for foreninga Lærdalsmarknaden. Framlegg til endringar skal sendast til styret, som legg saka fram for årsmøtet, med si tilråding.

Endra vedtekter vart godkjende på årsmøtet 26.02.2020