Foreninga Lærdalsmarknaden

Foreninga Lærdalsmarknaden

Lærdalsmarknaden er et samarbeidstiltak mellom frivillige lag og organisasjonar i Lærdal, organisert som forening (med 10 medlemslag), og registrert i Brønnøysundregisteret under org.nr 998297109.

Foreninga har ikkje økonomisk vinning som mål, men skal ha økonomisk rom for å kunne drifte og utvikle våre årlege marknadsarrangement vidare.

Etter årsmøtet 30. august 2021 er desse valde til (forretnings-)styre for foreninga Lærdalsmarknaden:

Hallvard Thomassen (leiar), Jon E Tamnes, Guri Olsen og Mariell Øyre.

Som medlemmer av arrangørnemnda (marknadsnemndi) er følgjande valde: Frøydis Helland (leiar), Renate Fossen, Trine Grøttebø, Ove Feidje (nestleiar) og Rachel Engsbråten. (Frøydis Helland er kommunalt oppnemnd medlem i kommunestyreperioden, med Birgit Lervik som vara). Årsmøtet gav fullmakt til at ytterlegare medlemmer vert supplerte til marknadsnemndi, men val vart ikkje føreteke. (Me oppmodar interesserte og engasjerte folk, som ynskjer å bidra i marknadsarbeidet om å ta kontakt!)

Teknisk drift i Lærdal kommune hjelper oss med fleire oppgåver, dette er me veldig takksame for. Årsmøtet bad elles styret om å ta kontakt med Lærdal kommune om korleis kommunen kan ynskje å støtte Lærdalsmarknaden frametter, slik at foreninga Lærdalsmarknaden får moglegheit for/tilgang til ein lønna personressurs.